รีเซต

คนไทยกลับจากญี่ปุ่น ก่อนเข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ เริ่ม 21 มีนาเป็นต้นไป

คนไทยกลับจากญี่ปุ่น ก่อนเข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ เริ่ม 21 มีนาเป็นต้นไป
แมวหง่าว
19 มีนาคม 2563 ( 17:46 )
1.3K
4

     จากประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563) ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จึงได้ออกมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นกลับไทย ดังต่อไปนี้

 

 

     ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) คนไทยทุกคนที่จะเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาเตอร์ Check-in เพื่อออก Boarding Pass

  1. ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ)ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)

  2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

 


     ทั้งนี้ การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถดำเนินการได้โดยกรอกและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมส่ง (1) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (2) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ (3) ใบรับรองแพทย์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือ ส่ง e-mail ไปยัง rtetokyo2020@gmail.com ภายใน 72 ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทางและสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับทาง e-mail เพื่อนัดหมายเวลารับ-ส่งเอกสารต่อไป

อ้างอิง :
http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/

===============