รีเซต

การรถไฟ คืนเงินเต็มราคา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงแพร่ระบาด COVID–19

การรถไฟ คืนเงินเต็มราคา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงแพร่ระบาด COVID–19
แมวหง่าว
26 มีนาคม 2563 ( 11:09 )
386

     การรถไฟแห่งประเทศไทย สอดรับนโยบายรัฐบาลให้ประชาชน คืนเงินตั๋วโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ซื้อโดยสารล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่าง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

 

 

การรถไฟฯ คืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ ให้ประชาชนที่มีการสำรองตั๋วโดยสาร เพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้แล้ว สามารถคืนเงินค่าหรือเลื่อนตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการคืนเงินแต่อย่างใด

 

     สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่าง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ อีก 4 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19) สำหรับหลักเกณฑ์การดำเนินการคืนตั๋วโดยสาร มีดังนี้

 

 1. การคืนเงินค่าตั๋วโดยสารโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คืนเต็มราคา) เป็นกรณีพิเศษสำหรับตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยต้องมายื่นก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋วโดยสาร)

 2. ตั๋วโดยสารรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว ตั๋วอินเตอร์เน็ต หรือตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

 3. กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า ทั้งประเภทหมู่คณะประชาชนทั่วไป หรือหมู่คณะนักเรียน รวมถึงการเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและการเช่ารถโดยสารต่าง ๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้มายื่นหนังสือระบุเหตุผลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางตามตั๋ว โดยไม่คิดค่าทำเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้(เป็นกรณีพิเศษ) แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดของโรคดังกล่าว
  จะหมดไป

 

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

     นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 10 – 11 เมษายน 2563 และวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน รวมทั้งงดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่าง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 6 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid–19) โดยมีขบวนรถ ประกอบด้วย

 

 1. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไป : งดเดินวันที่ 10 -11 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้
  1. ขบวนรถที่ 967 (กรุงเทพ – อุดรธานี)
  2. ขบวนรถที่ 977 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)
  3. ขบวนรถที่ 955 (กรุงเทพ – ศิลาอาสน์)

 2. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวกลับ : งดเดินวันที่ 15 – 16 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้
  1. ขบวนรถที่ 962 (ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ)
  2. ขบวนรถที่ 934 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
  3. ขบวนรถที่ 936 (อุดรธานี – กรุงเทพ)

 3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ) จำนวน 2 ขบวน งดเดินขบวนรถระหว่าง หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

 4. ขบวนรถพิเศษที่ 947/948 และ 949/950 (หาดใหญ่ - กรุงเทพ - หาดใหญ่) จำนวน 4 ขบวน
  งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563

 

     สำหรับ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

===============