รีเซต

ประกาศ ! ห้ามบินเข้าไทยเพิ่มอีก 1 เดือน ยาวถึง 31 พ.ค. 63

ประกาศ ! ห้ามบินเข้าไทยเพิ่มอีก 1 เดือน ยาวถึง 31 พ.ค. 63
Muzika
27 เมษายน 2563 ( 14:43 )
1.2K
4

     สำนักงานการบินพลเรือน ออกประกาศเพิ่มเติม เรื่องห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2563 เพื่อเป็นการป้องกัน และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 COVID-19 โดยมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

 

 1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร ทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1. ให้เป็นอันยกเลิก

 3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

  1) อากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
  3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing)
  4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relife flights)
  5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย หรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  6) อากาศยานขนส่งสินค้า

 4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตามข้อ 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2159201

===============