ปีใหม่นี้ กรมการกงสุล เปิดให้ทำ Passport วันเสาร์ พร้อมบริการแปลเอกสารฟรี!

ปีใหม่นี้ กรมการกงสุล เปิดให้ทำ Passport วันเสาร์ พร้อมบริการแปลเอกสารฟรี!
Muzika
16 ธันวาคม 2562 ( 11:00 )
17.5K
14

     ปีใหม่นี้ ใครมีความจำเป็น หรือเล็งๆ ไว้ว่าจะไปทำ/ต่ออายุพาสปอร์ตแล้วล่ะก็ วันนี้มีข่าวดีมาบอกครับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เขาส่งมอบความสุขด้วยของขวัญปีใหม่ 2563 เป็น 2 การบริการพิเศษ ได้แก่

 

 

1. เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ

โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  • สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค)
  • สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)
  • สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย
  • สำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี

    วันให้บริการ : วันเสาร์ ที่ 14 และ 21 ธ.ค. 2562 และ วันเสาร์ ที่ 11 และ 18 ม.ค. 2563
    เวลา : 08.30 – 15.30 น.

 

     ทั้งนี้ เป็นการเปิดทำการเฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทาง EMS โดยผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรนำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดมาด้วย

 *การให้บริการ ทำพาสปอร์ต นอกเหนือจากเวลาราชการปกติ ณ สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้ง 4 แห่ง นั้น
มีค่าดำเนินการตามปกติ เช่นเดียวกันกับการให้บริการ ในวัน/เวลาราชการ*

 


2. บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

     โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็น "เจ้าของเอกสาร และนำมายื่นด้วยตนเอง"
เอกสาร 19 ประเภท ได้แก่


(1) บัตรประชาชน
(2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร
(3) ทะเบียนบ้าน
(4) สูติบัตร
(5) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว)
(6) ใบสาคัญการสมรส
(7) ทะเบียนสมรสและบันทึก
(8) ใบสาคัญการหย่า
(9) ทะเบียนหย่าและบันทึก
(10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
(11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
(12) หนังสือรับรองการใช้คานาหน้านาม
(13) หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
(14) หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
(15) หนังสือสาคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
(16) หนังสือสาคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(17) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส
(18) หนังสือรับรองอานาจปกครองบุตร
(19) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ตั้งแต่ : 16 ธ.ค. 2562 – 17 ม.ค. 2563

สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสาร บริการแปลฟรี ของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชนได้ ที่นี่

===============

 

- อัพเดท 32 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยฉลุย เที่ยวจอร์เจียได้ 365 วัน!