รีเซต

ขั้นตอนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน เอกสารที่ต้องเตรียม ค่าทำวีซ่าเท่าไหร่?

ขั้นตอนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน เอกสารที่ต้องเตรียม ค่าทำวีซ่าเท่าไหร่?
Muzika
17 มีนาคม 2566 ( 15:08 )
129

     เพื่อเป็นการต้อนรับการปลดล็อกประเทศจีน ที่ให้คนไทยขอวีซ่าท่องเที่ยวได้แล้ว ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา เลยขอนำเอาขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนมาฝากคนที่กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวจีนกันให้เต็มที่ ถ้าสงสัยว่าว่าขอยากมั้ย เตรียมเอกสารอไรบ้าง ค่าทำวีซ่าเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาไขคำตอบให้หายสงสัยกัน

 

 

ขั้นตอนยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน เอกสารที่ต้องเตรียม ค่าทำวีซ่าเท่าไหร่?

 

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน ประเภท (L) Tourism

 

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้สองหน้า รูปถ่ายพร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ใบ

  2. เเบบฟอร์มขอวีซ่าเเละรูปถ่าย 2 รูป (ติดรูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า) เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง รูปสี(พื้นหลังสีขาว) ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.)

  3. ใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาวหรือใบตั้งถิ่นฐาน (สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสัญชาติของตัวเอง) ถ้าท่านขอวีซ่าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสัญชาตฃองตัวเอง ท่านต้องยื่นใบอนุญาตที่อยู่อาศัยระยะยาว ใบตั้งถิ่นฐาน หนังสือรับรองที่ทำงานหรือเรียนรู้หนังสือในประเทศนั้นตามกฎหมาย หรือยื่นวีซ่าที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งต้นฉบับและสำเนา

  4. ผู้สมัครที่เคยมีหนังสือเดินทางจีนหรือวีซ่าจีน (สำหรับผู้สมัครที่เคยเป็นสัญชาติจีน ทีหลังเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างชาติ)ถ้าท่านขอวีซ่าจีนครั้งแรก ต้องยื่นต้นฉบับหนังสือเดินทางจีนเล่มเก่าและใบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางจีนเล่มเก่า ถ้าท่านเคยมีวีซ่าจีนและถือหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มใหม่ ต้องยื่นใบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางต่างชาติเล่มเก่าและวีซ่าจีนที่เคยได้มา (ถ้าชื่อสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไม่ตรงกับเล่มเก่า ยังต้องยื่นหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 

     กรณีที่เรามีผู้เชิญจากหน่วยงานในประเทศจีน หรือจากบุคคลที่อาศัยในประเทศจีน ให้เตรียมหนังสือเชิญด้วย โดยหนังสือเชิญนั้นต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

  1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-สกุล, เพศ, วันเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น

  2. จุดประสงค์ที่เชิญ : วันที่เดินทางเข้า-ออก, สถานที่, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ, การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

  3. ข้อมูลของหน่วยงานหรือผู้เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อผู้เชิญ, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, ที่อยู่, ตราประทับของหน่วยงาน, ลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมายของตัวแทนหน่วยงานหรือผู้เชิญ

 

คำถามน่าสนใจ ก่อนยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

 

1. .ควรส่งใบสมัครล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานเท่าไร ?  

     ให้ส่งใบสมัครก่อนการเดินทาง 1 เดือน แต่ไม่ควรส่งก่อนการเดินทาง 3 เดือน

     ในกรณีพิเศษ การดำเนินการวีซ่าอาจมีระยะเวลาในการดำเนินงานนาน หากมีการเลื่อนระยะเวลา ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบ

 

2. การยื่นใบสมัคร ต้องนัดล่วงหน้าไหม ? 

     ให้ทำการนัดหมายออนไลน์กับทางศูนย์วีซ่าเพื่อที่จะยื่นใบสมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครมาตามวัน และเวลาที่ได้นัดหมาย โดยไปถึงก่อนเวลาที่ได้นัดหมาย 10 นาที เมื่อถึงศูนย์วีซ่า กรุณาแสดงใบนัดหมาย และแจ้งชื่อผู้สมัครแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับบัตรคิว เมื่อหมายเลขคิวถูกเรียก ให้นำใบสมัครยื่นแก่เจ้าหน้าที่ตามหมายเลขช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ ศูนย์จะไม่รับใบสมัครการขอวีซ่าที่ไม่มีการนัดหมาย

 

เว็บไซต์แบบฟอร์มขอวีซ่าที่เว็บศูนย์วีซ่าจีน

  • กรุงเทพ www.visaforchina.cn/BKK2_TH
  • เชียงใหม่ www.visaforchina.cn/CNX2_TH (สำหรับผู้มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ หรือทำงานอยู่ภาคเหนือเท่านั้น ถ้ามาทำงานต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทในภาคเหนือด้วย

 

3. เมื่อไปถึงศูนย์วีซ่าแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ ?  

     ยื่นใบสมัครตามวันและเวลาที่ผู้สมัครได้นัดหมายไว้ เมื่อถึงศูนย์วีซ่า ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

• กดบัตรคิวที่เครื่องกดบัตรคิวแล้วรอเรียกคิว
• เมื่อหมายเลขคิวถูกเรียก ให้นำใบสมัครไปยื่นที่ช่องรับใบสมัคร
• หลังจากยื่นใบสมัครเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มมาหนึ่งชุด โดยจะมีรายละเอียดของเรา และรายละเอียดการยื่นขอวีซ่า เพื่อให้นำไปชำระค่าธรรมเนียม
• กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ออกให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที การรับหนังสือเดินทางคืน โปรดแสดงใบนัดรับที่ได้หลังจากการชำระค่าธรรมเนียม ศูนย์วีซ่าขอให้ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนเก็บรักษาใบนัดรับไว้ให้เป็นอย่างดี

 

4. สามารถตรวจสอบสถานะการส่งใบสมัครได้ไหม ? 

     ทางศูนย์วีซ่ามีบริการให้ตรวจสอบสถานะวีซ่าออนไลน์ได้ 24 ชม.

 

5. ต้องจ่ายค่าสมัครไหม เท่าไหร่?  

     ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่มายื่นใบสมัคร สามารถชำระเงินได้ที่หน้าเคาเตอร์:โดยรับชำระเป็นเงินสด (บาทไทย) เท่านั้น โดยมีต่าธรรมเนียมตามแต่ละประเภทวีซ่า ดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

 

6. สามารถยกเลิกการส่งใบสมัครได้หรือไม่ ?  

     เนื่องจากขั้นตอนการทำวีซ่านั้นค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้น ทางศูนย์วีซ่าจะทำการเพิกถอนใบสมัครให้ไม่ได้ เมื่อส่งใบสมัครไปแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ท่านจะก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าตามเดิม

====================