โหลดที่นี่! หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด

โหลดที่นี่! หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด
Muzika
11 มกราคม 2564 ( 16:50 )
95.9K
1

     จากกรณีที่มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ทางศบค. จึงได้ออกประกาศ นอกเหนือจากการใช้แอปไทยชนะ หมอชนะแล้ว ยังให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องมีหนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัด แสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

 

 

     “ผู้ที่ความจำเป็นต้องจะไปบอกและแจ้งขึ้นทะเบียนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. ซึ่งเราต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้น จากเบาไปหาหนัก ซึ่งจะเกิดขึ้นใน 5 จังหวัดเป็นตัวอย่างแรกที่จะใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น ผู้เดินทางจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็น เพื่อให้คนที่ไม่มีธุระก็ให้อยู่บ้าน แต่คนที่มีธุระก็ต้องทำตามนี้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

     หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว หากจะออกนอกพื้นที่ จะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ควบคู่กับเอกสารแสดงตน ดังต่อไปนี้

 

หนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด

 

 • หนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

 

 • เอกสารแสดงตัวตน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

     สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุดและสูงสุดเข้มงวด หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ชะลอและงดการเดินทาง จนถึง 1 กุมภาพันธ์ ร่วมกับมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นยะระห่าง ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. กล่าวว่า หากตัวเลขป่วยยังเพิ่มขึ้นในทางที่ชันขึ้น เราคงไม่ต้องรอถึง 1 กุมภาพันธ์ คงจะต้องดูสถานการณ์รายวัน หากไม่ดีก็ต้องเข้มงวด เข้มงวดสูงสุด และเข้มขึ้นอีกหลายเข้ม

====================

 

ขอเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ไหน ?

     ขอได้ที่ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 

 

====================

 

ขั้นตอนการขอเดินทางข้ามจังหวัด

     การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น คือ

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
 2. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
 3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
 4. ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ
 5. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

 

     กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น คือ

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
 2. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
 3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
 4. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

 

     กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม และเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น คือ

 • ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง และสอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

 

     สำหรับแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถปฏิบัติ ดังนี้

 1. ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

 3. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

 

     อย่างไรก็ตามเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรอง คือบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ

====================

รายชื่อจังหวัด แบ่งตามพื้นที่ควบคุม

พื้นที่จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม)
พื้นที่เข้มงวด มีการคัดกรองคนเข้า-ออกสูงสุด

5 จังหวัด
 สมุทรสาคร
 ระยอง
 ชลบุรี
 จันทบุรี
 ตราด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)
มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่

28 จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร
 กาญจนบุรี
 ฉะเชิงเทรา
 ชุมพร
 ตาก
 นครนายก
 นครปฐม
 นนทบุรี
 ปทุมธานี
 ประจวบคีรีขันธ์
 ปราจีนบุรี
 พระนครศรีอยุธยา
 เพชรบุรี
 ราชบุรี
 ระนอง
 ลพบุรี
 สิงห์บุรี
 สมุทรปราการ
 สมุทรสงคราม
 สุพรรณบุรี
 สระแก้ว
 สระบุรี
 อ่างทอง

พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)
พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย

11 จังหวัด
 สุโขทัย
 กำแพงเพชร
 นครสวรรค์
 อุทัยธานี
 ชัยนาท
 เพชรบูรณ์
 ชัยภูมิ
 บุรีรัมย์
 นครราชสีมา
 สุราษฎร์ธานี
 พังงา

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง)
พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุม และผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย

38 จังหวัด
 กระบี่
 กาฬสินธ์ุ
 ขอนแก่น
 เชียงราย
 เชียงใหม่
 ตรัง
 นครพนม
 นครศรีธรรมราช
 นราธิวาส
 น่าน
 บึงกาฬ
 ปัตตานี
 พะเยา
 พัทลุง
 พิจิตร
 พิษณุโลก
 แพร่
 ภูเก็ต
 มหาสารคาม
 ร้อยเอ็ด
 มุกดาหาร
 แม่ฮ่องสอน
 ยโสธร
 ยะลา
 ลำปาง
 ลำพูน
 เลย
 ศรีสะเกษ
 สกลนคร
 สงขลา
 สตูล
 สุรินทร์
 หนองคาย
 หนองบัวลำภู
 อำนาจเจริญ
 อุดรธานี
 อุตรดิตถ์
 อุบลราชธานี

====================

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง