เจ้าหนี้-ลูกค้าถือตั๋วการบินไทย ยื่นขอรับชำระหนี้ใน 1 เดือน พร้อมขั้นตอนและวิธียื่น

เจ้าหนี้-ลูกค้าถือตั๋วการบินไทย ยื่นขอรับชำระหนี้ใน 1 เดือน พร้อมขั้นตอนและวิธียื่น
Muzika
15 กันยายน 2563 ( 13:52 )
1.3K

     ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ "การบินไทย" ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอนั้น เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน โดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 เดือนนับตั้งแต่ที่คำสั่งศาลได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยเจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี

 

khunkorn / Shutterstock.com

 

     ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ไม่สะดวกยื่นคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบออนไลน์ สามารถนำเอกสารมายื่นขอรับชำระหนี้ที่จุดบริการอื่นๆ ได้แก่

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคาร 1 ชั้น 1 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ต้นเดือนพฤศจิกายน ตามเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 1) ตามวัน-เวลาราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับหุ้นกู้
 • ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์

     หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางและเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับชำระหนี้ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ และข้อมูลเพิ่มเติมที่ คำถามที่พบบ่อย หรือที่ เว็บไซต์กรมบังคับคดี โทร 0-2887-5026-29 และ 0-2887-5052 หรือ Call Center ของบริษัทการบินไทยฯ โทร 0-2356-1111 กด 8

 

ใครบ้าง ที่มีสถานะ “เจ้าหนี้” การบินไทย

     เจ้าหนี้ คือ บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงิน โดยหนี้ดังกล่าวจะต้องเกิดก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม เช่น

 • เจ้าหนี้ตามสัญญาทางการเงิน
 • ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท
 • เจ้าหนี้ทางการค้า
 • ผู้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ยกเว้นบัตรโดยสารรางวัลโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP)

 

     ทั้งนี้ ผู้ที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เนื่องจากผู้ทำแทนของบริษัท จะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ครอบคลุม และรองรับสิทธิของลูกค้าที่ได้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

     โดยลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ คือ

 • สมาชิกผู้ถือบัตร Royal Orchid Plus (ROP)
 • ลูกค้าผู้ถือบัตรโดยสารของการบินไทย ที่ยังไม่ได้เดินทาง และยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Unused Ticket)

     สำหรับการยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

1. เอกสารแสดงตน

 • บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) หรือเอกสารแสดงอำนาจของนิติบุคคล
 • กรณีที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทนผู้อื่น ต้องเตรียม หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

2. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ อาทิ

 • กรณีหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) : สำเนาบัตรโดยสาร สำเนาหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาเอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund) เป็นต้น
 • กรณีหนี้หุ้นกู้ : สำเนาใบหุ้นกู้ หรือ หนังสือรับรองจากนายทะเบียน
 • กรณีหนี้การค้า : สำเนาสัญญา หรือข้อตกลง สำเนาใบสั่งซื้อ สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าหรือให้บริการตามสัญญา และสำเนาใบแจ้งหนี้ เป็นต้น

 

อ้างอิง : www.thairath.co.th/news/business/1929848

====================

 

รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ

อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี

ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!