รีเซต

การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แมวหง่าว
29 กันยายน 2560 ( 04:26 )
2.8K

โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙→๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยทั้งชาติในการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

โดยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมเอางานของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติ จำนวน กว่า ๑๐๙ ชิ้น ซึ่งสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาอันหาที่สุดมิได้ โดยมี แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย โดยจะมีการแบ่งการแสดงงานออกเป็น ๔ ช่วง

 

ช่วงที่ ๑ คือการขึ้นครองราชย์ ช่วงที่ ๒ เป็นช่วงเสด็จพระราชดำเนินทั่วแผ่นดินไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ช่วงที่ ๓ เป็นช่วงประมวลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นศาสตร์แห่งพระราชา ช่วงที่ ๔ คือช่วงประจักษ์ถึงความทุ่มเทในการทรงงานเพื่อพสกนิกรออกมาเป็นโครงการต่างๆกว่า ๔๔๔๗ โครงการ งานธรรมศิลป์นี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ให้เห็นถึง ความดี ความงาม และความจริงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ตลอดช่วงพระชนมายุของพระองค์

 

โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีรอบพิเศษที่จะจัดแสดงงานวีดีทัศน์สรุปงานที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้แผ่นดินและประชาชนจนถึงพระชนมายุ ๘๙ ปี ตลอดช่วง ๗๐ ปีของการครองราชย์ ออกมาเป็นโครงการกว่า ๔๔๔๗ โครงการ ซึ่งจะเป็นการรับและการสานต่อจากรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐

 

“ที่มาของแรงบันดาลใจงานโครงการสร้างสรรค์ในครั้งนี้มาจากเรื่องราวรอบพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ แรงบันดาลใจที่เกิดจากปฐมบรมราชโองการคือโจทก์ของการสร้างสุขหาต้นเหตุแห่งทุกข์ของมหาชนชาวสยาม และเกิดจาก ๘๙ พระชันษา ๗๐ ปีของการปกครองแผ่นดินสยาม รวมทั้งยังเกิดจากการค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนชาวสยาม และจากต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชนก็นำไปสู่การค้นหาวิธีการแนวทางแก้ปัญหาจนบังเกิดเป็นโครงการพระราชดำริ๔๔๔๗+กว่าโครงการ ในตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ ๗๐ ปี และจากต้นเหตุแห่งทุกข์ทรงค้นพบทฤษฏีใหม่ ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ๒๓ วิธีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อเนื่องไปจนถึงทรงค้นพบทฤษฎีสร้างสุขให้ประชาชนชาวสยามคือความพอดี ความพอประมาณ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม และมีความเพียรที่บริสุทธิ์ เป็นต้น เหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ผมนำมาเป็นต้นแบบในการวางแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าว

 

“โดยแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙๑๐การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓วิธีทรงงาน ประกอบไปด้วย

 

  • เป็นแนวคิดที่มีการสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลปด้วยความศรัทธาและสื่อแสดงออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามทัศนจินตนาการส่วนตัว
  • เป็นแนวคิดที่ต้องการสื่อสารถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบเทคนิควิธีการที่หลากหลาย แนวคิดและวิธีการ แต่สรุปประเด็นสาระ ความหมายตามทัศนจินตนาการส่วนตัว
  • เป็นแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในสาระพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นงานศิลปสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปสู่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวในพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดแก่มหาชนชาวสยาม

 

“ ชิ้นงานทั้งหมดที่มานำเสนอได้มาจาก ๒ยุค ยุคแรกเป็นผลงานสร้างสรรค์ก่อน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ยุคสองจะเป็นผลงานสร้างสรรค์หลัง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สรุปรวมผลงานทั้งสองยุคในโครงการทั้งสิ้น ๑๐๙ ชิ้นงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ผมทำงานทุกวัน ทำอย่างไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสแสดงหรือไม่ รู้แต่ว่าอยากทำและต้องทำ ทุกอย่างตกผลึกมาจากทั้งชีวิตของผมที่มีบุญอยู่ในช่วงแผ่นดินของรัชกาลที่ ๙ ส่วนในงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว ผมก็ไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของผลงานนำมาร่วมแสดง ที่สำคัญคือเป็นการจัดงานครั้งแรกที่ไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีผู้สนับสนุนการจัดงาน ทางทีมงานมาเห็นงานของผมที่คณะฯ แล้วขอนำมาจัดโดยบอกว่าจะจัดแบบ Crowdfunding ซึ่งครั้งแรกฟังผมก็ไม่เข้าใจ พวกน้องๆ เขาเลยอธิบายว่ามันคือการจัดงานที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกมีส่วนร่วมในการจัดงานตามกำลัง ผมก็คิดว่าดีเหมือนกัน เราจะได้มีโอกาสแสดงทุกรายชื่อของคนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง อย่างไรก็ตามงานนี้จะมีขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสภากาชาดไทย ซึ่งผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแสดงความจงรักภักดีที่สำคัญอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้ งานนี้คืองานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวสรุป

 

ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓วิธีทรงงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแสดงงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

สนับสนุนโครงการผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 40 ชื่อบัญชี “นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ร.9 – 89/70/ 4447+= 9 เพื่อการกุศล โดย วช. “เลขที่บัญชี 9864093177” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.แปดสิบเก้าทับเจ็ดสิบ.com หรือFB:โครงการสร้างสรรค์ 89/70/4447+=9

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

 

Facebook Twitter

และ แอปพลิเคชั่น

TrueID Application Add friend ที่ ID : @TrueID