รีเซต

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครพิชิตยอดเขาโมโกจู 11-13 ต.ค. 2566

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครพิชิตยอดเขาโมโกจู 11-13 ต.ค. 2566
Muzika
10 ตุลาคม 2566 ( 10:50 )
961

     อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่เที่ยวธรรมชาติที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร และยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาโมโกจูที่สายเดินป่าต่างหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องไปพิชิตให้ได้ซักครั้งในชีวิต ซึ่งตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ก็ได้ออกประกาศ เปิดรับสมัครคนพิชิตยอดเขาโมโกจูแล้ว 11 -13 ต.ค. 66 นี้ เป็นที่เรียบร้อย

 

sittichai butlop / Shutterstock.com

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดรับสมัครพิชิตยอดเขาโมโกจู 11 -13 ต.ค. 2566

 

ขั้นตอนการสมัคร

     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้พิชิตยอดเขาโมโกจู สามารถสมัครได้แล้ววันที่ 11-13 ตุลาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

 

 

 • กรอกข้อมูลใน Google form ตาม QR Code ทางเพจ Facebook: อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park
 • ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารสําหรับกรอกใบสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ทางเพจ Facebook : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park
 • ชําระค่าใช้จ่ายการดําเนินกิจกรรม จํานวน 2,500 บาท/คน เพื่อยืนยันสิทธิ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 (เอกสารหมายเลข 3)

 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่าระยะไกล พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น ใบประกาศนียบัตรการเดินป่า บัตรผ่านการอบรมโรงเรียนนักเดินป่า ภาพถ่ายที่ยืนยันได้ว่าผ่านการเดินป่าในเส้นทางเดินป่านั้นๆ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 70)
 3. เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง เป็นนักกีฬา ไตรกีฬา นักกีฬาวิ่งเทรล หรืออื่นๆ (ระบุประเภท) พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น บัตรนักกีฬา เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการแข่งกีฬา รวมถึงเป็นผู้ที่ออก กําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอ พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น ภาพถ่ายการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 20)
 4. ใบรับรองแพทย์ ระบุการมีประวัติสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่า เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคลมชัก โรคหืดหอบ โรคที่เกี่ยวข้องกับข้อเข่า โรคที่เกี่ยวข้องกับสมองโรคความดัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์เท่านั้น)
 5. ลําดับการสมัคร ก่อน-หลัง (กรณีที่คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก้อนผู้ที่สมัครทีหลัง)
 6. อื่นๆ (ตามดุลพินิจของคณะทํางานกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 10)
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 8. หนังสือตกลงยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น)

 

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม

 

     ผู้เข้าร่วมจะได้เดินป่าระยะไกลขึ้นไปบนยอดเขาโมโกจู โดยมีทริปให้เลือก 18 เที่ยว จำกัดเพียง 25 คนต่อทริป กิจกรรมนี้ใช้เวลา 4 คืน 5 วัน รวมระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นไกด์นำเที่ยวและดูแลความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 4 คนต่อเที่ยว นักท่องเที่ยวแต่ละคนสามารถบรรทุกสัมภาระทั่วไปได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก

 

ศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้ทาง 18041809.pdf (me-qr.com)

 

ข้อมูลเบื้องต้น ทริปพิชิตยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 • ระยะทาง : 64 กิโลเมตร (Round Trip)
 • ความสูง : 1,964 กิโลเมตร
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • ช่วงเวลาเปิด : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ระดับความยาก 5/5

 

 

     ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก (Western Forest Complex) โมโกจูเป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า คล้ายว่าหรือเหมือนว่าฝนกำลังจะตก เนื่องจากบนยอดเขามีเมฆหมอกปกคลุมหนามาก ปกคลุมทั่วบริเวณป่าตะวันตกได้ไกลสุดลูกหูลูกตา หากโชคดีท้องฟ้าเปิดจะได้เป็นทางช้างเผือกอย่างใกล้ชิด ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ระหว่างทางยังสามารถพบเห็นรอยตีนเสือโคร่ง กระทิง ช้างป่า กวางป่า นกเงือกกรามช้าง และนกกกฝูงใหญ่อีกด้วย 

     การเดินขึ้นเขาพิชิตยอกโมโกจูนั้นเป็นการเดินป่าระยะไกล (Trekking Trail) เส้นทางจะเป็นทางราบสลับทางชันถึงชันมาก มีความลำบากตั้งแต่เริ่มต้นเดินทาง ต้องใช้ความอดทนสูง จึงถือเป็นความท้าทายมากๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ต้องเดินเท้าระยะทางไป-กลับ 64 กิโลเมตร มีการพักแรมหรือตั้งแคมป์ในป่าเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

====================