วิธีขอเอกสารรับรอง Vaccine Passport สําหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

วิธีขอเอกสารรับรอง Vaccine Passport สําหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
Muzika
22 พฤษภาคม 2564 ( 13:28 )
4.8K

     ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด Covid-19 ให้กับประชาชนในแต่ละกลุ่มแล้ว ใครที่ต้องการขอเอกสารรับรอง Vaccine Passport สําหรับการเดินทางระหว่างประเทศ สามารถเช็คข้อมูลวิธีการ และขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้

 

 

หน่วยงานไหนสามารถออกเอกสารรับรอง Vaccine Passport ได้บ้าง?

 

     ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารรับรองฯ จํานวน 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564) ได้แก่ 

 • สถาบันบําราศนราดูร จ.นนทบุรี 
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพมหานคร 
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 
 • กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี 

 

     โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้ขอเอกสารรับรองฯ สามารถศึกษาข้อมูลและประสานหน่วยงาน เพื่อนัดหมายหรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้าผ่านทางช่องทาง ที่หน่วยงานกําหนด โดยมีรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 

วัน-เวลาการให้บริการออก Vaccine Passport  

 

1. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบําราศนราดูร จ.นนทบุรี 

วันเวลาเปิดให้บริการ : ต้ังแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. 
ติดต่อสอบถาม :โทร 02-951 1170-79 ต่อ 3430 , Email: tmcbamras@gmail.com

 

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ 

วันเวลาเปิดให้บริการ : ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น 
ติดต่อนัดหมาย : โทร 02-521 1668 หรือ กล่องข้อความเฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

 

3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 

เปิดให้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : porthealth_bkk@ddc.mail.go.th โดยให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ และมีภูมิลําเนาต่างจังหวัด และจังหวัดสมุทรปราการ 
ติดต่อสอบถาม : โทร 02-134 0139

 

4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ช้ัน 6 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี 

วัน - เวลาเปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์ และพุธ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 12.00 น. เฉพาะผู้ท่ีนัดหมายล่วงหน้าไว้เท่าน้ัน 
ติดต่อนัดหมาย : โทร 0 2590 3232, 3234-35, Email : travelhealth@ddc.mail.go.th

====================

 

ขอ Vaccine Passport  ต้องใช้เอกสาร หลักฐานอะไรบ้าง?

 1. กรณีมาขอเอกสารรับรองฯ ด้วยตนเอง 

  - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง) 
  - บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
  - ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม
  - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลน้ัน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)


 2. กรณีผู้ขอเอกสารรับรองฯ มอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจดําเนินการแทน มีเอกสารหลักฐาน 2 ส่วน รวม 6 รายการ ได้แก่

  ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอํานาจ

  - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
  - บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
  - ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม
  - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)

  ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอํานาจ

  - หนังสือมอบอํานาจ ฉบับตัวจริง (ผู้มอบอํานาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)
  - บัตรประชาชน ฉบับตัวจริง และสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)

====================

 

ข้อมูล : 

 

 

ตามติดเทรนด์เที่ยว อัพเดทที่พักสวย
แชร์ทริปสุดชิล โพสต์ภาพสุดปัง ของคุณได้แล้วที่ แอปทรูไอดี
คลิกเลย >> TrueID Travel Community <<