รีเซต

ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน 12 กันยายน 2558

ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน 12 กันยายน 2558
แมวหง่าว
9 กันยายน 2558 ( 04:40 )
3.8K

-อุทยานราชภักดิ์-

ความเป็นมาของอุทยานราชภักดิ์

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่

1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)

2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)

3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)

4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)

5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

กองทัพบก ได้ดำเนินการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 222 ไร่เศษ โดยได้กำหนดกรอบดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ ทั้ง 7 พระองค์ รวมทั้งการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ตั้งแต่เดือน พ.ย.57-ส.ค.58 รวมระยะเวลา 10 เดือน และการจัดทำนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ย.58 เป็นต้นไป

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน มีความสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กองทัพบกกำหนดไว้ ทั้งในส่วนของการหล่อองค์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง 7 พระองค์ ที่ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งในส่วนของการเทพื้นคอนกรีต ซึ่งจะใช้เป็นลานอเนกประสงค์ สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพบกและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่ในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารบริเวณด้านล่างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ใช้นำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยังต้องดำเนินต่อไป

 

 

-พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา-

เนื่องด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์มีพระประสงค์จะช่วยเหลือกองทัพบก ในการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ให้สำเร็จโดยเร็ว จึงทรงมีพระดำริกรอบแนวทางการจัดหาทุน ด้วยการจัดกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” ในครั้งนี้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ในการที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ คือ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีของปวงพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ และพวกเราในฐานะประชาชนคนไทยทุกคน จะได้ร่วมกันภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ อันจะจารึกไว้บนแผ่นดินสืบไป


วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เพื่อให้การจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ สามารถดำเนินการจดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลักทางฝ่ายอำนวยการในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ จึงได้จัดทำกิจกรรม “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” ตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือ กองทัพบก ในการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยมีกรอบแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้.-

1. เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย

 

การรณรงค์จัดหาทุน

โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและนักปั่นจักรยานรับเชิญ “เริ่มต้นจาก วนอุทยานชะอำ – อ.หัวหิน – สิ้นสุดที่อุทยานราชภักดิ์ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 33.8 กม. (สำหรับผู้ที่ได้รับเชิญ)

 

การปั่นเพื่อการแข่งขัน

โดยมีเส้นทางแข่งขัน “เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ อุทยานราชภักดิ์ โดยไปกลับรถที่บริษัทชลประทานปูนซีเมนต์ไทย ระยะทางรวมทั้งสิ้น 126.6 กม.” ผู้ชนะจะได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 

-เส้นทางปั่นจักรยาน-

 

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณพื้นที่อุทยานราชภักดิ์ ในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน”

คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน

คอนเสิร์ต “แทนคุณแผ่นดิน” ณ บริเวณชายหาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยศิลปินต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย อัสนี-วสันต์, บิลลี่ โอแกน, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ศิลปิน AF, ศิลปินจากค่ายไอแอม และศิลปินรับเชิญอีกมากมาย

 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบสมัครและกรอกเอกสารตามจุดให้บริการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ราคา 1,500 บาท

จะได้รับชุดของที่ระลึก “แทนคุณแผ่นดิน 1″ ได้แก่ เสื้อปั่นจักรยาน และถุงผ้าสีส้มสดใส พร้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน รับเครื่องดื่มในงานฟรี

หรือเข้าร่วมกิจกรรมโดยอุดหนุนชุดของที่ระลึกชุด “แทนคุณแผ่นดิน 2″ ราคา 1,500 บาท ประกอบด้วย เสื้อยืดคอปก หมวก และพัด บรรจุในถุงผ้าสีส้มใส พร้อมบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” รับเครื่องดื่มในงานฟรี

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบสมัครและกรอกเอกสารตามจุดให้บริการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2558

โดยมีพื้นที่ให้บริการ จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด – สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) – สวนสนประดิพัทธ์ – มณฑลทหารบกที่ 15 (พระราชวังบ้านปืน)

ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 077 – 2 – 31423 – 3 ชื่อบัญชี ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต

และส่งหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อ-สกุล รุ่น หมายเลขลำดับที่ได้จากการสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ 02 – 250 – 5660, 02 – 250 – 5500 ต่อ 1331

ทั้งนี้สามารถส่งอีเมล์รายละเอียดการชำระเงินมาที่ jpjpr9@gmail.com

หรือสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ www.auttayanratchapak.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทร. 02 – 282 – 8198 (ในเวลาราชการ)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.auttayanratchapak.com


 

ข้อมูล : tiewpakklang.com

 

ติดตาม travel.truelife.com อีกช่องทางที่


    

 ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com