ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

จุฬาฯ ออกประกาศ ไม่อนุญาตให้ บุคลากร-นิสิต เดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19 จนถึงวันที่ 19 เม.ย. 63

จุฬาฯ ออกประกาศ ไม่อนุญาตให้ บุคลากร-นิสิต เดินทางไปประเทศเสี่ยง COVID-19 จนถึงวันที่ 19 เม.ย. 63
Muzika
20 กุมภาพันธ์ 2563 ( 13:55 )
224

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาฯ เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

 


     ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จริงเป็นที่ประจักษ์ว่า

     บัดนี้มีผู้ติดเชื้อโรค COVD-19 แล้วเป็นจำนวนมากและเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาสัยจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 77 และมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 15 วรรคสาม แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และข้อ 10 วรรคสอง แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

 

  • ข้อ 1.ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVD-19 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พศ.2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2563


  • ข้อ 2.กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พันระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1.และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVD-19 ได้ ให้นักเรียน นิสิตหรือบุคลากรแจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/คำกับดูแล แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 3.


  • ข้อ 3.นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Tansit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVD-19 กลับมาถึงประเทศไทยภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2563 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ปรับการตรวจคัดกรองและฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเทียบท่ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแล แล้วแต่กรณี

 

     ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVD-19 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานเพื่อรับการรักษาจนหายเป็นปกติหรือเพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นวลา 14 วันนับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/คำกับดูแล แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้นักเรียน นิสิตบุคลากรคนใดงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าดูอาการตามวรรคหนึ่ง อาจมอบหมายงานให้ผู้นั้นปฏิบัติในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้

 

 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

 

 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 1.ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID- 19 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ประเทศดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

(1) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

(2) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

(3) สาธารณรัฐประชาชนจีน

(4) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(5) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(6) ญี่ปุ่น

(7) มาเลเชีย

(8) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(9) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประกาศณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณทิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

===============

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง