ขยายเวลา ห้ามอากาศยานบินเข้าไทย ตั้งแต่ 19-30 เมษายน 2563 ป้องกันสถานการณ์ COVID-19

ขยายเวลา ห้ามอากาศยานบินเข้าไทย ตั้งแต่ 19-30 เมษายน 2563 ป้องกันสถานการณ์ COVID-19
Muzika
15 เมษายน 2563 ( 08:32 )
626
2
     จากเดิมที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึง 18 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. ขณะนี้ได้ประกาศขยายเวลา ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนแล้ว
 

 
     ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้าม อากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563  เพื่อป้องกันมิให้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้  
 
 1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันทื่ 19 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

 2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

 3. ข้อห้ามตาม 1.  ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้ 

  (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
  (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) 
  (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

 4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
 
 ทั้งนี้  บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
 

Extension of temporary ban on all international flights to  Thailand

 
 1. According to the latest Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand, the ban on international passenger flights to Thailand will be extended from 18 April 2020 at 17.00 UTC to 30 April 2020 at 17.00 UTC.  All flight permits granted for such period will be canceled.

 2. The ban does not apply to state or military aircraft, emergency landing, technical landing without disembarkation, humanitarian, medical or relief flights, repatriation flights and cargo flights.

 3. The passengers on board the aircraft in 2. will be subject to the measures under communicable  disease law, such as 14 day state quarantine, and the regulation under the Emergency Decree on State of Emergency

===============