รีเซต

สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มาฆบูชา 2559 สนามหลวง

สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มาฆบูชา 2559 สนามหลวง
เอิงเอย
16 กุมภาพันธ์ 2559 ( 02:30 )
7K


สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แถลงข่าวจัด งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน มาฆบูชา 2559 ในวันที่ 16-22 ก.พ. ที่ท้องสนามหลวง

 

วันที่ 16 ก.พ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นประธานเปิดงาน และวันที่ 22 ก.พ. ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการเวียนเทียน
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ทั้งจะอัญเชิญอัฐิธาตุ พระเกจิชื่อดัง เช่น หลวงปู่ชา หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่เหรียญ หลวงตามหาบัว เป็นต้น มาประดิษฐานยังท้องสนามหลวงอีกด้วย

 

และ การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงธรรมบันเทิง การอภิปรายธรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 90 รูป ในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 59 (วันมาฆบูชา) และพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ

 

ประวัติวันมาฆบูชา

klublu/Shutterstock.com

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันทำบุญ และความดี เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ได้แก่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ในวันมาฆบูชานี้ ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอันน่าอัศจรรย์ยิ่งในสมัยพุทธกาลที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งถือเป็นการประกาศหลักการและวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ การเว้นจากการทำชั่วทุกชนิด ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ติดตาม travel.truelife.com ได้อีกช่องทางที่

ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก คลิกที่ http://travel.truelife.com