ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

เที่ยวไทยยังบินถูก คลังเซ็นอนุมัติ ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเที่ยวบินในประเทศ

เที่ยวไทยยังบินถูก คลังเซ็นอนุมัติ ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเที่ยวบินในประเทศ
Muzika
7 พฤศจิกายน 2563 ( 06:00 )
163

     เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทางกระทรวงการคลังจึงเพิ่มเติมกฏกระทรวง ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันสำหรับเที่ยวบินในประเทศต่อไป รายละเอียด ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้

  • ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ในประเภทที่ 01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
    ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) น้้ามันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนอกจาก (1) ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หน่วยละ 0.20 บาท เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หน่วยละ 4.726 บาท เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร”

 

     เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

====================

 

รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ

อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย! บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี

ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง