รีเซต

9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานของพ่อ เพื่อชาวไทยทุกคน

9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานของพ่อ เพื่อชาวไทยทุกคน
เอิงเอย
29 กันยายน 2560 ( 11:40 )
214.7K

       หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะเห็นได้จาก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ รวมไปถึง โครงการหลวง ตามเรามารู้จักกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่างๆ เพื่อชาวไทยทั้งประเทศ

 

 

 

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล

นครนายก

 

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล หน้าด่านของกรุงเทพฯ มีไว้เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝนค่ะ ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชลนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทย และในโลกอีกด้วย

 

successfulmodelhappy / Shutterstock.com

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

=========================

 

 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จันทบุรี

 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ ตลอดระยะทาง 1,600 ของสะพานศึกษาธรรมชาติ และป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จะได้ชมต้นไม้นานาพรรณ ทั้งโกงกาง แสม ลำพู และสัตว์ตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลน อย่างปลาตีน ปูแสม แมงดาทะเล ศึกษาความเป็นมาของคุ้งกระเบนและการเกิดป่าชายเลน

 

 

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นำมาพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ จันทบุรี ไปกี่ทีก็ห้ามพลาด!

===========================

 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นครศรีธรรมราช

 

 

ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลาผ่านไป ลุ่มน้ำปากพนัง ที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จึงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ ให้กลับคืนสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

 

SONGPAN JANTHONG / Shutterstock.com

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ นครศรีธรรมราช เดินตลาดเก่าร้อยปีปากพนัง

=========================

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงภูเรือ

เลย

 

 

จังหวัดเลย มีลักษณะสภาพพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเหมาะสมต่อการเกษตรที่สูง และสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือจึงเกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งผลิต และขยายพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดี และเพื่อศึกษาเทคโนโลยีเพื่อใช้พัฒนาการเกษตรที่สูง

 

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ พักปอด กอดดอกไม้เมืองหนาว

===========================

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

แม่ฮ่องสอน

 

หมู่บ้านปางอุ๋ง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งมานานกว่า 70 ปี เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้ง และกะเหรี่ยงที่อพยพตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอยมานาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านปางอุ๋ง เพื่อเยี่ยมราษฏรชาวไทยภูเขา

พระองค์ทรงมีพระราชดำริเรื่องชลประทานและแนะนำเรื่องอาชีพปลูกพืชชนิดใหม่เป็นรายได้ทดแทนฝิ่น ส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรอย่างถาวรในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีมาตรฐานสังคมที่ดี โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมด้านไม้ผลเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านพืชไร่ พืชผักแปรรูป งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ ทะเลสาบสายหมอก ณ ปางอุ๋ง

============================

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

เชียงใหม่

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ หรือ “โครงการหลวงวัดจันทร์ นั้นกำเนิดขึ้นภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผัก และผลไม้เมืองหนาวแล้ว ยังเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอีกด้วย

 

 

อ่านรีวิว ป่าสนอายุกว่าร้อยปี ที่ โครงการหลวงวัดจันทร์

===========================

 

 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

เชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาในพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ขึ้น

จนปัจจุบันที่นี่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปแวะอีกที่หนึ่งในเชียงใหม่ เพราะนอกจากอากาศดีๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาตลอดปีแล้ว ยังมีดอกไม้เมืองหนาวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมอีกด้วย

 

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ อินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ชมดอกไม้เมืองหนาวโครงการหลวง

=======================

 

 

 

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

เชียงใหม่

 

 

สถานีวิจัยโครงการหลวงแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 บนพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บนความ 680 เมตร สถานีวิจัยนี้เน้นทางด้านงานวิจัยกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ผสม 28 สายพันธุ์ ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชสร้างรายได้ชนิดอื่น นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามของน้ำตกตาดหมอกที่ อุทยานแห่งชาติหมอกฟ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางแยกริมถนนหลวง ก่อนเข้าศูนย์ฯ

 

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ สัมผัสธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหมอกฟ้า

=========================

 

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

เชียงใหม่

 

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย ที่นี่เคยเป็นดอยหัวโล้น แต่ในปัจจุบันกลายเป็นขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการวิจัย และพัฒนา พันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิดเลยทีเดียว

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังมีโครงการต่างๆ อีกมากมายที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่คู่เมืองไทย และคนไทยไปอีกยาวนาน

 

 

อ่านรีวิวเพิ่มเติม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

 

 

 

อัพเดทที่พักสุดชิลล์ ที่เที่ยวสุดมันส์ ที่กินสุดฮิป

ติดตาม travel.trueid.net ได้ที่

Facebook Twitter

และ แอปพลิเคชั่น

TrueID Application Add friend ที่ ID : @TrueID