เริ่มแล้ว! ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามใช้ครีมกันแดดผสม 4 สารเคมี อันตรายต่อปะการัง

เริ่มแล้ว! ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ห้ามใช้ครีมกันแดดผสม 4 สารเคมี อันตรายต่อปะการัง
Muzika
4 สิงหาคม 2564 ( 15:17 )
138

     ในที่สุดก็ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อท้องทะเล โดยเฉพาะปะการัง และสัตว์น้ำต่างๆ โดยมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก (4 ส.ค. 2564) ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ มีใจความว่า

 

 

     ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการนำ และใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดด มีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลง เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว

 

     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังและระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศ ดังนี้

 

  1. ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethylhexyl methoxycinnamate), 4-Methylbenzylid Camphor (4MBC) และ Butylparaben หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
  2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

     ซึ่งสารเคมีทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวนั้นนักวิจัยพบว่าสามารถฆ่า และทำให้ปะการังฟอกขาวได้ทั้งสิ้น นานาประเทศทั่วโลกจึงเริ่มแบนการใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมเหล่านี้ เช่น ปาเลา ฮาวาย หมู่เกาะแคริบเบียน หมู่เกาะเวอร์จิน ฯลฯ ต่อจากนี้ก็หวังว่าทุกคนที่จะไปเที่ยวทะเล จะสละเวลาซักนิดพลิกดูส่วนประกอบด้านหลังของครีมกันแดดยี่ห้อโปรดกันซักหน่อย เท่านี้เราก็มีส่วนช่วยอนุรักษ์ทะเลได้มากแล้วล่ะครับ

 

ข้อมูล : www.ratchakitcha.soc.go.th