รีเซต

วีซ่าทำงาน+เที่ยวนิวซีแลนด์ ปี 2567 เปิดลงทะเบียน 30 พ.ค. Working and Holiday Scheme 2024

วีซ่าทำงาน+เที่ยวนิวซีแลนด์ ปี 2567 เปิดลงทะเบียน 30 พ.ค. Working and Holiday Scheme 2024
Muzika
28 พฤษภาคม 2567 ( 16:03 )
1.5K

     นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่หลายๆ คนอยากไป Work & Travel มากที่สุด ด้วยธรรมชาติที่งดงาม วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และคุณภาพชีวิตที่สูงนั่นเอง ตอนนี้ได้มีการประกาศ กำหนดการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Working and Holiday Scheme ประเทศนิวซีแลนด์ ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านี้สามารถเรียน ทำงาน และเที่ยวที่นิวซีแลนด์ได้เป็นเวลานานถึง 1 ปี ถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง!

 

 

กำหนดการลงทะเบียน Working and Holiday Scheme 2024

 

 • 30 พ.ค. 67 : ลงทะเบียนขอรับ User และ Password ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th
 • 9 มิ.ย. 67 : ทดสอบระบบการรับสมัครออนไลน์
 • 14 มิ.ย. 67 : รับสมัครออนไลน์
 • 20 มิ.ย. 67 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพิจารณาเอกสาร
 • 25-30 มิ.ย. 67 : จัดส่งเอกสาร
 • 24 ก.ค. 67 : ประกาศผล

 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อสมัครโครงการ Working and Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์

 

 1. ใบสมัคร 1 ชุด พร้อมลายมือชื่อของผู้สมัคร

 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน) และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ

 3. หนังสือเดินทางของผู้สมัคร (Passport) (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน) นับถึงวันรับสมัคร (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)

 4. หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารพาณิชย์เท่านั้น เป็นชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000 บาท หากแปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) จำนวน 1 ฉบับ เป็นหนังสือฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น (มีตราประทับหรือลายมือชื่อกำกับ) อายุไม่เกิน 30 วัน และออกให้ก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพิจารณาเอกสาร (ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2567) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดจากสถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์

 5. สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
  โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ผลสอบออกก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 และอายุไม่เกิน 2 ปี เมื่อนับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567)
  1) ผลการสอบ IELTS ระดับคะแนน รวมทุกทักษะ (Overall) ไม่ต่ำกว่า 4.5
  2) ผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน รวมทุกทักษะ (Overall) ไม่ต่ำกว่า 32
  3) ผลการสอบ PTE Academic ระดับคะแนน รวมทุกทักษะ (Overall) ไม่ต่ำกว่า 30
  4) ผลการสอบ Cambridge English B2 First (FCE) ระดับคะแนน รวมทุกทักษะ (Overall) ไม่ต่ำกว่า 147
  5) ผลการสอบ B2 First for Schools (FCE for Schools) ระดับคะแนน รวมทุกทักษะ (Overall) ไม่ต่ำกว่า 147
  6) ผลการสอบ Occupational English Test (OET) แต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า Grade C
  7) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีขึ้นไป หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนระยะเวลา 5 ปี
  9) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

 6. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้เอกสารใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปแทนได้

 7. หนังสือบันทึกข้อตกลงที่ชื่อผู้ทำบันทึกข้อตกลง โดยผู้สมัครและพยานลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดจากระบบการสมัคร)

 8. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทำบันทึกข้อตกลง

 9. แผนการเดินทางโดยสังเขปและประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างเข้าร่วมโครงการ (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

 

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครต้องรับรองว่าเอกสารข้อมูลในระบบ และในใบสมัครต้องถูกต้อง ตรงกัน และเป็นจริงทุกประการ หากพบว่า ข้อมูลไม่ตรงกัน และเอกสารไม่ถูกต้อง กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะตัดสิทธิ์โดยไม่พิจารณา

 2. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2567 (Work and Holiday Visa Thailand - Australia 2024) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหนังสือรับรองคุณสมบัติ ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย - นิวซีแลนด์ ประจำปี 2567 (Working Holiday Scheme Thailand - New Zealand 2024)


ที่มาข่าว > https://www.dcy.go.th/content/1636517892439/1710996204279

====================