รีเซต

วิธีทำพาสปอร์ต 2567 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์

วิธีทำพาสปอร์ต 2567 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์
เอิงเอย
4 ธันวาคม 2566 ( 11:22 )
626.8K
1

      เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ กันคราวนี้ ใครที่ พาสปอร์ตหมดอายุ หรือ ต้องการ ทำพาสปอร์ตใหม่ มาดู วิธีทำพาสปอร์ต 2567 และ วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าไปใช้บริการที่ สำนักงานหนังสือเดินทาง ตามนี้ได้เลยค่ะ

วิธีทำพาสปอร์ต 2567 ขั้นตอนต่างๆ
จองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต ออนไลน์


วิธีจองคิวล่วงหน้าทำพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th
 2. เลือก จองคิว

 3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้ารับบริการทำพาสปอร์ต : พื้นที่ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ

 4. กรอกข้อมูลเพื่อจองคิว

 5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการจองคิว
 6. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ และ เลือกลักษณะการจองคิว (จองคิวสำหรับตัวเอง / จองคิวเป็นกลุ่ม)
 7. เลือกวันที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ
 8. เลือกวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทาง (เดินทางไปรับเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วัน)

 

เงื่อนไขการจองคิวขอทำหนังสือเดินทาง

 1. สามารถจองคิวเพื่อขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น

 2. สามารถจองคิวสำหรับตนเองและจองคิวเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 4 คน) โดยกรอกข้อมูลของแต่ละคนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หากตรวจสอบพบว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำหนังสือเดินทาง

 3. ในการทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดาและมารดาจะต้องเดินทางมาด้วยในวันนัดหมาย โดยหากบิดา/มารดาไม่สามารถมาแสดงตนได้ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศมาแสดงแทน

 4. เมื่อถึงวันนัดหมาย ขอให้ไปถึงสถานที่ให้บริการอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อน โดยท่านต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

 5. การทำหนังสือเดินทางมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือ และม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

 6. หากท่านไม่สามารถไปรับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ท่านสามารถจองคิวใหม่ได้ในวันถัดไป

 7. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

======================

เอกสารในการทำพาสปอร์ต


ผู้ทำพาสปอร์ตอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ทำพาสปอร์ตครั้งแรก 

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต

พาสปอร์ตหมดอายุ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. พาสปอร์ตเล่มที่หมดอายุ

พาสปอร์ตหาย

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบแจ้งความฉบับจริง

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลภายในบัตรประชาชน ต้องนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

 

ผู้ทำพาสปอร์ตอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณี มาพร้อมบิดา มารดา)

อายุ 7 ปี ขึ้นไป 

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
 2. ทะเบียนบ้าน

อายุต่ำกว่า 7 ปี 

 1. สูจิบัตรตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
 2. บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา มารดา (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น ทะเบียนสมรสบิดามารดา

กรณีบิดา หรือ มารดา มาไม่ได้ มีเอกสารเพิ่มเติมคือ 

 1. หนังสือยินยอมให้บุตรทำพาสปอร์ต
 2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บิดาและมารดาไม่มาแสดงตน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำพาสปอร์ต

กรณีอื่นๆ เช่น บิดา มารดา หย่าร้าง หรือ เสียชีวิต, บุตรบุญธรรม สามารถดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มะเติมที่ https://consular.mfa.go.th

 

บริการทำพาสปอร์ตด้วยเครื่อง Kiosk

      บริการทำพาร์สปอร์ตด้วยเครื่อง Kiosk ให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน MBK Center ชั้น 5 โซน A

 • ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางทั่วไปเท่านั้น

 

      ข้อควรรู้ในการทำพาสปอร์ต : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

================

 

ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต

 

 

พาสปอร์ตธรรมดา

 • 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
 • 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

สถานที่รับพาสปอร์ต : กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ
ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ

พาสปอร์ตด่วนพิเศษ (รับเล่มในวันเดียวกัน)

 • 3,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
 • 3,500 บาท (เล่ม 10 ปี)

*สามารถทำพาสปอร์ตแบบด่วนพิเศษได้ก่อนเวลา 11.00 น. ที่ กรมการกงสุล
สถานที่รับพาสปอร์ต : กรมการกงสุล

================

 

การรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีมารับพาสปอร์ตด้วยตนเอง

 1. ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง
 2. บัตรประชาชนตัวจริง


กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน

 1. ใบรับพาสปอร์ตฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 3. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กองหนังสือเดินทาง
โทร : 0-2572-8442 และ 0-2203-5000 ต่อ 32301
E-mail : consular05@mfa.go.th

https://consular.mfa.go.th